מתחם נופש וספורט, בית העמק

תוכנית ג/ 16361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם נופש וספורט, בית העמק
מספר: ג/ 16361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת מתחם לספורט ונופש.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח לתחנת תדלוק לדרך גישה.
שינוי ייעוד מחקלאי ומבני משק לשטח לספורט ונופש ושפ"פ.
הקלה בקו בניין מדרך ראשית מ-75 מ' ל-50 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק21-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמקשינוי
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2006
קבלת תכנית21/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601820/11/2006