מתחם נורית באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 175

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם נורית באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 175
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מרכז מסחרי, בית אבות, מרכז רפואי וחניון במקום מעון עולים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור בינוי עירוני - לשצ"פ.
שינוי יעוד ממגורים א' ושפ"פ - לדיור מיוחד.
שינוי יעוד ממגורים א', מוסדות ציבור, שפ"פ ודרך- למסחר ומשרדים.
שינוי יעוד ממגורים א', שפ"פ ושטח למוסדות ציבור - למבנים ומוסדות ציבור לבריאות.
שינוי יעוד משטח למוסדות ציבור- לפרטי פיתוח.
שינוי יעוד ממגורים א', דרך ומוסדות ציבור- לדרך.
קביעת השימושים והתכליות המותרים לכל יועד.
הרחבת דרך מס' 30.
שינוי בקווי בנין.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
קביעת הוראות בנייה הכוללת הנחיות בנוי, הנחיות לעיצוב אדריכלי.
קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ד' ב"ש בדרום רח' הצדיק מירושלים, בצפון נחל כובשים,
במערב בי"ח ובמזרח טיילת נחל כובשים
קואורדינטה X 179,700
קואורדינטה Y 575,800

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8חלק13
38090חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 14שכ' ד' - מרכז קליטהשינוי
תוכנית5/ 03/ 155/ 6/ אשכונה ד' צפון- קוי בניןכפיפות
תוכנית5/ 03/ 140/ 9באר שבע, שכונה ד' צפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4803. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 259. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/09/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/12/2007
קבלת תכנית10/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה