מתחם סומייל

תוכנית תא/ 2988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם סומייל
מספר: תא/ 2988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לתכנן מחדש את תחום התכנית במטרה לחזק את אופי המגורים והמסחר באזור, לשפר את מערך שירותי הציבור, הקשרים העירוניים והתשתית העירונית כל זאת על ידי:
א. קביעת יעודי קרקע לאזור מגורים מיוחד, למגרש מיוחד, לחזית מסחרית, לשטח פרטי פתוח, לשטח ציבורי פתוח, ודרך תת קרקעית, לשטח ציבורי משולב, לדרך משולבת ולדרכים קיימות ומוצעות.
ב. קביעת תכליות ושימושים, זכויות והוראות בניה בתחום המגרשים אשר יאפשרו הקמה של בניני ציבור, בנינים למגורים ולמסחר ובנינים רב תכליתיים בגובה מירבי של עד 200 + מטר מעל פני הים, מעל עד 6 קומות מרתף. סה"כ עד 141000 מ"ר וכ- 970 יחידות דיור בהיקף של עד 104500 מ"ר, עד 2500 מ"ר לשטחי ציבור, עד 15500 מ"ר, למבני ציבור ועד 18500 מ"ר למסחר, משרדים ויעודים רב-תכליתיים, לשטחים עיקריים על קרקעיים וקביעת שטחי שרות בהתאמה.
ג. קביעת שטח נוסף של 5000 מ"ר ביעוד מגורים שטחים עיקריים (ושטחי שירות בהתאמה), אשר מימושם מותנה בקיום תנאים הכלולים בתכנית ובאישור הוועדה המקומית, זאת כמנוף כלכלי להשלמת ביצוע הפינויים במתחם.
ד. הרחבת דרכים מאושרות, תכנון דרכים חדשות, הבטחת גשרים להולכי-רגל למתחמים ציבוריים סמוכים, הבטחת אפשרות לקישור לכלי-רכב לחניונים ציבוריים סמוכים, התחברות למערכת הסעת המונים וכן קביעת הוראות בדבר הסדרי חניה, חניונים ותנועה.
ד. קביעת הוראות בדבר חלוקת שטח התכנית למתחמי תכנון שניים או יותר, בהם יתבצעו איחוד וחלוקה מחדש, על פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, שלא בהסכמת בעלים, לגביהם תאושרנה ע"י הועדה המקומית תכניות מפורטות נפרדות והגדרת העקרונות להקצאת הזכויות בין בעלי הזכויות השונים בתחום התכנית.
2. לשנות את הוראות התכניות להלן: תכנית מתאר מס' 50 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 1064 מיום 19.12.40, תכנית מפורטת מס' "A" אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 1084 מיום 20.3.41, תכנית מס' 484 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 1012 מיום 23.5.63, תכנית מס' 645 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 1439 מיום 28.3.68, תכנית מס' 1637 אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 1973 מיום 27.12.73, תכנית מס' 1090א אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בי.פ. 3208 מיום 6.6.85.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק13-20, 22-26, 104, 408, 433, 597-599, 616, 634, 776, 779, 830-832, 1210-1212, 1218-1223, 1231, 1240106, 778, 813
6214חלק276, 535-536, 541, 654, 656192, 279, 540, 642, 655
6216חלק1-2, 5-11, 13-17, 37-38, 46, 48, 86, 88, 91-923-4, 18-20, 22, 34-35, 47, 49, 55, 81
6217חלק431, 481, 488484
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1637שינוי לתכנית מפורטת "A"שינוי
תוכניתתא/ 1090/ אתכנית מס' 1090 א'שינוי
תוכניתתא/ 484תכנית מס' 484שינוי
תוכניתתא/ 645תכנית מס' 645שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2005תאריך פרסום: 15/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1611. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים23/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות03/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 703. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/2001
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2000
קבלת תכנית15/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85601/11/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84828/07/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84528/06/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83803/05/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83515/03/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82629/12/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות81001/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80514/07/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78817/03/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות78303/02/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות77316/12/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות76907/10/2002