מתחם עילית

תוכנית רג/ 1257

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם עילית
מספר: רג/ 1257
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים מיוחד: לאזור מגרש מיוחד, לשטח ציבורי פתוח ולאזור לבניני ציבור ושינוי יעוד קרקע של אזור לבניני ציבור וש.צ.פ. לשטח ציבורי פתוח (גינה ציבורית).
ב. איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
ג. לקבוע זכויות בניה כדלקמן:
לקבוע במגרש מס' 10 המיועד לאזור מגרש מיוחד 47438 מ"ר שטחים עיקריים למשרדים, למסחר, למגורים או מלון מתוכם: עד 700 מ"ר למסחר בחזית מסחרית לאורך רחוב ז'בוטינסקי, ולמגורים או מלון ושלא יפחתו מ- 9488 מ"ר.
סך כל השטח המקסימלי המיועד למגורים לא יעלה על 50 אחוז מכלל השטחים העיקריים בבניין (דהיינו: שטח מקסימלי עיקרי למגורים עד 23719 מ"ר).
שטח דירה עיקרי מינימלי לא יפחת מ-80 מ"ר.
25300 מ"ר שטחי שרות מעל מפלס רח' ז'בוטינסקי וארלוזרוב ו-25000 מ"ר שטחי שרות מתחת למפלס רחוב ארלוזרוב.
גובה הבנין 60 קומות מעל מפלס רח' ז'בוטינסקי כולל קומת כניסה שתהיה בגובה כפול וקומה טכנית כפולה באמצע הבנין ובנוסף קומה טכנית כפולה על גג הבנין ומעל 5 קומות תת-קרקעיות לחניה מתחת למפלס רח' ז'בוטינסקי.
ד. קביעת זיקת הנאה לציבור במגרש מס' 11 ובמגרש מס' 12 עבור כניסת רכב למגרש מס' 10.
ה. לקבוע במגרש מס' 12 בנין לשימור בשטח עיקרי של 1000 מ"ר, שטחי שרות מעל הקרקע 400 מ"ר ושטחי שרות למחסנים מתחת לקרקע 400 מ"ר.
הוספת בנין ציבורי בשטח עיקרי של 850 מ"ר, שטחי שרות מעל הקרקע 340 מ"ר ושטחי שרות מתחת לקרקע 1000 מ"ר. גובה הבנין 3 קומות מעל 3 מרתפי חניה ומפלס גגו כגובה מפלס הבניין לשימור.
ו. שינוי בינוי בנין במגרש מס' 3 ע"י תוספת של 3 קומות מעל 11 מאושרות והגדלת מס' יח"ד מ-28 יח"ד ל-36 יח"ד ללא שינוי בזכויות הבניה.
ז. קביעת שטח ציבורי פתוח במגרש מס' 13 עם חניון תת קרקעי עם 12028 מ"ר שטחי שרות מתחת לקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןרמת גן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6128חלק47, 231, 233, 466-468, 476-477, 72662, 221, 229, 826
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרג/ 340/ ג/ 3קביעת הוראות ותנאים לבנית מרתפיםשינוי
תוכניתרג/ 1001/ 11"מתחם עילית"שינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 16קביעת הוראות למפרטים טכניים, ביצוע משטחי חילוץ ותכנית תאורהשינוי
תוכניתרג/ מק/ 340/ ג/ 17"משמרת מים"שינוי
תוכניתרג/ 340תכנית מס' רג/340שינוי
תוכניתרג/ 340/ גסגירת מרפסותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3990. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות30/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2287. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2001
קבלת תכנית26/11/2000