מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב

תוכנית 7/ 02/ 328/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב
מספר: 7/ 02/ 328/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת מתחום מסחרי באזור התעשיה.
2. שינוי יעוד משטח תעשיה ומלאכה למסחר.
3. תוספת שטחי שירות.
4. מתן הנחיות אדריכליות.
5. הריסת מבנים קיימים מחוץ לקוי הבניין.
6. שינוי קוי בניין מקומיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למסחר.
2. קביעת שימושים ותכליות מותרות.
3. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
5. מתן הוראות לתשתיות.
6. קביעת זכויות בניה בהיקף של 9,234 מ''ר עקרי.
8. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2007
קבלת תכנית11/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700910/09/2007