מתחם ציבור בני ברק צפון

תוכנית בב/ 726

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם ציבור בני ברק צפון
מספר: בב/ 726
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מתחם של בנייני ציבור ופארק, לשיפור איכות החיים והרווחה של תושבי העיר בני ברק, על ידי:
א. קביעת יעודי קרקע, וזכויות בניה בהיקף מירבי כולל של כ- 171000 מ"ר. מתוכם, שטח עיקרי 114000 מ"ר ושטחי שרות - 57000 מ"ר, מתוכם מתחת לפני הקרקע - שטח עיקרי עד 28500 מ"ר ושטחי שרות עד 28500 מ"ר, והיתרה על קרקעיים. שטחי השרות אינם כוללים חניה תת קרקעית.
ב. קביעת עקרונות בינוי.
ג. הסדרת הזכויות לשימושים הקיימים במגרשים א-1, א-2, ופינוי המבנים הארעיים בשטח.
ד. שינוי יעודי קרקע קיימים: חקלאי מיוחד, שטח פרטי פתוח, שצ"פ ואזור מגורים ב'; ליעודי הקרקע: ש.צ.פ. משולב באתר עתיקות, ש.צ.פ., בנייני ציבור, מגרש מיוחד, חנייה מגוננת, דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6195חלק778, 781666
6641חלק9138, 41, 44, 48, 52, 56, 60, 89
6642חלק37
6790חלק37-38, 46, 51-52, 5640, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ צהגדלת זכויות בניה במגרש לבנין ציבורישינוי
תוכניתבב/ 105/ אתוכנית בב/ 105/ אשינוי
תוכניתבב/ 136תכנית מס' 136שינוי
תוכניתבב/ 177/ אשינוי יעוד קרקעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5216. עמוד: 1480. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה29/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/07/2002
קבלת תכנית11/06/2002