מתחם צ'מפיון

תוכנית בב/ 650

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם צ'מפיון
מספר: בב/ 650
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת 2 מרכזי עסקים:
1.1 במתחם "ששת הימים" - מרכז עסקים בהיקף של עד 17500 מ"ר שטחים לשימושים עיקריים במבנים בני עד 28 קומות בתוספת 3 קומות מרתף.
1.2 במתחם "הלח"י" - מרכז עסקים בהיקף של עד 77700 מ"ר שטחים לשימושים עיקריים + 7700 מ"ר שטחים לשימושים עיקריים לצורך חניה עבור מרכז יבואן, במבנים בני עד 40 קומות מעל מפלס רח' מבצע קדש המתוכנן, בתוספת קומות חניה ומסחר בין מפלס רח' מבצע קדש ומפלס רח' הלח"י, ובתוספת 2 קומות מרתף, בתחום פשט ההצפה של נחל הירקון.
2. פיתוח השצ"פ שלאורך הירקון בקטע הכלול בתכנית.
3. כל זאת ע"י:
3.1 שינוי יעוד מאזור אחסנה לאזור המיועד למרכז עסקים.
3.2 שינוי יעוד מאזור אחסנה לדרך חדשה.
3.3 שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לדרך חדשה.
3.4 שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור המיועד למרכז עסקים.
3.5 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך חדשה.
3.6 שינוי יעוד משצ"פ לשצ"פ עם דרך מעליו.
3.7 שינוי יעוד מאזור תעשיה ושפ"פ לאזור המיועד למרכז עסקים.
3.8 הרחבת דרך קיימת.
3.9 ביטול אזור "שמורת הרכבת".
3.10 קביעת הוראות בניה הכוללות אחוזי בניה, גובה מבנים, תכסית, קוי בנין ושימושים ביעודים השונים.
3.11 הריסת מבנים קיימים.
3.12 פיתוח פארק עירוני בתחום השטח לפיתוח נופי פארק הירקון בהתאם להוראות הנספח הנופי (מסמך ד'), ובהתאם להוראות תממ/2/5.
3.13 החלפת שטחים בין השצ"פ ומרכז העסקים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6105חלק158, 255137, 141, 192
6642חלק17-195, 10, 14
6643חלק3, 100, 102, 104, 11280
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתדמת/ 2000דרך מבצע קדששינוי
תוכניתבב/ 100/ בשינוי תכנית מפורטת מספר 100שינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
תוכניתבב/ 89/ אתכנית מס' 89א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3325. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/04/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית19/05/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה09/03/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2182. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/03/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/11/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/09/2000
קבלת תכנית11/01/2000