מתחם קופ"ח - מתחם הגן:

תוכנית ג/ 13912

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם קופ"ח - מתחם הגן:
מספר: ג/ 13912
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח המגרשים ממבני ציבור לשטח מגורים ג' (באתר קיימת היום מרפאת קופ"ח)
הקלה בקו בנין למסילת ברזל
איחוד מגרשים
קביעת תנאים והנחיות לפיתוח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
שינוי לתוכנית ג/ 554

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16705חלק80, 82, 84, 86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005
פרסום לאישור בעיתונים21/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3322. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/04/2003
קבלת תכנית27/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003