מתחם שוק אבו- חצירא

תוכנית בב/ 701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם שוק אבו- חצירא
מספר: בב/ 701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח מוקד פעילות מרכזי באזור פרדס כץ/ תל גיבורים, שיהווה מנוף להתחדשות האזור, באמצעות פינוי השטח ובנייתו מחדש, וזאת ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור מסחר ודרכים, למסחר מיוחד, רחוב משולב שצ"פ ודרכים.
ב. קביעת שטחים, פתוחים ומקורים לרווחת הציבור, ע"י זיקות הנאה, במטרה לשפר את הרווחה הסביבתית באזור.
ג. קביעת זכויות בניה למסחר למשרדים ולמוסדות ציבור- בהיקף של 44000 מ"ר לשטחים עיקריים, ו- 65000 מ"ר לשטחי שרות, בבנין בן 23 ק' מעל למפלס הכניסה הראשית (+ 18.3 מ') ועוד 3 ק' מתחתיו.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ה. קביעת הוראות לעיצוב הבניין, והשתלבותו במרקם הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6196חלק333332
7361חלק96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 534שפור תנאי הדיור בשכונהשינוי
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2549. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/03/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות04/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3406. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/06/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2002
קבלת תכנית22/10/2000