מתחם תחנת הרכבת הריסת מבנים ושינוי יעוד הקרקע ל: תעסוקה, ושטח פרטי פתוח.

תוכנית רח/ 2005/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תחנת הרכבת הריסת מבנים ושינוי יעוד הקרקע ל: תעסוקה, ושטח פרטי פתוח.
מספר: רח/ 2005/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד הקרקע מחקלאי לתעסוקה ושטח פרטי פתוח.
ב. קביעת הוראות לעריכה, איחוד וחלוקה מחמדש ללא הסכמת בעלים, עפ"י פרק ג' סימם ז' לחוק התכנון והבניה.
ג. קביעת הוראות להריסות המבנים הקיימים.
ד. קביעת זכויות והוראות הבניה.
ה. הקלה בקו הבניין ממסילת הברזל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק37-38, 42-4326
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 120הרחבת פרוזדור מסילת הברזל לוד - רחובות.שינוי
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתרח/ 2005/ יאקביעת שטח למחלף הכניסה הצפונית לרחובות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/01/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5467. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/01/2003
קבלת תכנית01/01/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות