מתחם תחנת רכבת אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תחנת רכבת אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מתחם תחבורה ציבורית ותעסוקה
לרבות מסחר ומשרדים באזור הכניסה הצפונית לעיר.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד:
א. שינוי יעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה למרכז תחבורה,
שטח למסחר ותעסוקה, שצ''פ ודרכים.
ב. שינוי יעוד מאזור מסחרי למרכז תחבורה, שטוח למסחר ותעסוקה,
שטח לתעסוקה ואחסנה, שצ''פ, חניון ודרכים.
ג. שינוי יעוד מאזור שרותי דרך לשטח למסחר ותעסוקה,
שצ''פ ודרכים.
ד. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח למרכז תחבורה, שטח למסחר ותעסוקה,
שטח לתעסוקה ואחסנה, חניון דרכים.
ה. שינוי יעוד משצ''פ יעור לשטח למסחר ותעסוקה,
שטח לתעסוקה ואחסנה, שצ''פ, חניון וודרכים.
ו. שינוי יעוד מדרכים למרכז תחבורה, שטח למסחר ותעסוקה,
שטח לתעסוקה ואחסנה ושצ''פ.
2. קביעת בינוי והוראות בניה בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.
3. קביעת השימושים, היקף זכויות הבניה המירביות, מספר הקומות וכיו''ב
בכל יעודי הקרקע שעל פי התכנון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גוש: 100212-2 חלקי חלקות 2

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2008
קבלת תכנית23/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010