מתחם תיירות במרכז אזורי - אילות

תוכנית 12/ 02/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תיירות במרכז אזורי - אילות
מספר: 12/ 02/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אכז אזורי תיירותי ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ב. ביטול ת.ב.ע. 3/101/03/12 והתאמת התכנית ליעודי השטחים החדשים.
ג. קביעת הוראות בניה לפי יעודי הקרקע השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית25/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200801001/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004