מתחם תיירות ונופש עין יהב

תוכנית 30/ 03/ 307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תיירות ונופש עין יהב
מספר: 30/ 03/ 307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתחם תייות ונופש בשטח של כ- 23 דונם.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח מלונאות ונופש,
לשטח למתקן טיהור, לשטח דרך ולשטח חניון.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות להקמת מתקן לטיהור שפכים
לשירות מתחם התיירות והנופש.
ד. קביעת הורואת בניה לשטח התכנית.
- קביעת מרווחי בניה.
- קביעת גובה בניינים.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ופיתוח.
- שינוי קו בניין מדרך ארצית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהעין יהב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק3
39051חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/01/2008
קבלת תכנית06/02/2007