מתחם תיירות ונופש צומת אלומות

תוכנית ג/ 12781

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תיירות ונופש צומת אלומות
מספר: ג/ 12781
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למלונאות ונופש ( מתחם תיירות כפרי) ולשטח פרטי פתוח.

ב. קביעת הוראות וזכויות בנייה בתחום התכנית.

ג. התווית דרכי כניסה למתחם..

ד. קביעת הוראות ותנאים בדבר שמירת איכות הסביבה.

ה. איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 25, 66, ו- 48 שלא בהסכמת הבעלים על פי פרק ג' סימון ז' לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאלמות
צפוןהגליל המזרחייבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15326חלק48
17361חלק2566
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700117/01/2007