מתחם תיירות, ספסופה

תוכנית ג/ 18811

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם תיירות, ספסופה
מספר: ג/ 18811
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לטובת הקמת מתחם לתיירות, מסחר, נופש ופנאי.
ב. שינוי קו בניין מכביש מס' 89

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע לחקלאות עבור הקמת מתחם תיירותי ופארק דייג משולב עם מטעי חקלאות
ב. קביעת דרכי גישה, חניות וזכויות בניה למתקני הפארק
ג. שינוי קו בניין מכביש מס' 89 ל- 50 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילספסופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14452חלק4, 7, 16, 35-36, 56
14455חלק11, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8208שנוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מבני ציבור ומסדות חינוך, הרדוףשינוי
תוכניתג/ 16295הרחבת מושב ספסופהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית13/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2010
קבלת תכנית18/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47513/12/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201001317/11/2010