מתחם תנובה

תוכנית רח/ 112/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תנובה
מספר: רח/ 112/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה, במטרה לאפשר
הרחבת מפעלי תנובה, כולל קביעת שטח לש.פ.פ. בתחום
המגרש לתעשיה ואחסנה.
2. הרחבת דרך קיימת.
3. קביעת שטח להרחבת המסילה עפ"י מח/140.
4. קביעת שטח ציבורי פתוח.
5. הקלה בקו בניין מציר המסילה - 45 מ' לחניה ו-70 מ' לבנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
מתחם תנובה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3648חלק269251, 277-278
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 112/ 2שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה,שצ"פ, הרחבת דרך, שטח שרות לאזור מלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2669. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו27/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות08/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3695. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/01/2001
קבלת תכנית25/12/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית