מתחם תעסוקה צפוני בני ברק

תוכנית בב/ 572

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחם תעסוקה צפוני בני ברק
מספר: בב/ 572
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחדש של המתחם ע"י שנוי ייעודי קרקע קיימים, בחלקם או בשלמותם: מחסנים, שטח חקלאי, שטח חקלאי מיוחד, שטח חקלאי מוגבל, שטח פרטי פתוח, אזור שמורת רכבת, שטח אחסנה לשמורת רכבת, שטח ציבורי מיוחד, מגרש מיוחד, שטח ציבורי פתוח שטח לתכנון מיוחד, מרכז עסקים, תעשיה עתירת ידע. וזאת לצורך:
1. פיתוח מוקד תעסוקה מטרופוליני משני, בעל אופי עסקי מעורב, כולל תחנת רכבת ומרכז תחבורה המנצל את פוטנציאל הגודל והנגישות התחבורתית של המתחם.
2. חיזוק העיר בני ברק, ע"י יצירת רובע נוסף שייעודיו העיקריים הם תעסוקה, שימושים מעורבים, ושטחים ציבוריים.
3. מענה לצורך בקיום עורקי התחבורה המחוזיים הראשיים החוצים את המתחם תוך כדי שילובם.
4. קביעת שטח ציבורי פתוח בגדה הדרומית של נחל הירקון, כרצף מטרופוליני לפארק הירקון, וכפארק עירוני לרווחת תושבי בני ברק, ותנאים להסדרתו.
ב. קביעת זכויות בניה:
1. סה"כ השטח המותר לבניה, לכלל היעודים בתחום התכנית, לא יעלה על 1.5 מיליון מ"ר שטחים עיקריים. מתוכם יוקצו 150000 מ"ר שטחים עיקריים למבני ציבור. בנוסף לכך, תוקצה מנה נוספת של 150,000 מ"ר שטח עיקרי למבני ציבור, שתיועד בתכניות עתידיות לשימושים ציבוריים שיקבעו ספציפית לעת ראיה מתארית כוללת של העיר ושל פיזור צרכי הציבור הבנויים והפתוחים בעיר. סה"כ השטחים למבני ציבור בתכנית יהיו 300,000 מ"ר עיקרי (לא כולל שטחי הבניה למבני ציבור מתוקף תכנית בב/ 726).
2. קביעת הוראות למימוש התכנית בשלבים, והבטחת ביצוע מטלות תחבורה ומטלות פיתוח בכל שלב.
ג. הגדרת התכנית ברמה המפורטת ביחס לדרכים הפנימיות: רחובות לח"י, אצ"ל, המשך המכבים, והרלינג.
ד. קביעת אזורי תכנון ועקרונות בינוי.
ה. קביעת תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות במתחמי התכנון.
ו. קביעת תנאים והנחיות ביחס לעורקי התחבורה הראשיים שבתחומה, על מחלפיהם, וביחס להסדרת מסילות הרכבת והמתקנים להפעלתם, כולל שילוב ייעודי תעסוקה מעל שטח דרכים ומסילות ברזל.
ז. קביעת תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6105חלק192, 247-248
6195חלק778, 781666
6640חלק1-2, 66-67, 72-73, 1013-4, 27-28, 64-65, 94, 96, 98, 103
6641חלק4-13, 31, 33-55, 57-59, 61-63, 65-67, 69-71, 73-75, 77-79, 81-88, 9128, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 89
6642חלק3-4, 6, 9-10, 14, 17-24, 26, 28-33, 37, 48, 52-535, 39-40, 47, 49-50
6643חלק3, 52, 74, 84, 98-102, 104, 110, 11249-51, 80, 86, 89
6790חלק37-38, 46, 51-52, 55-5640
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2012תאריך פרסום: 10/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6429. עמוד: 4619. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/04/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/04/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 321. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית06/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח06/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
קבלת תכנית23/08/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136801/04/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות110419/03/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות109012/09/2011
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות105926/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות105620/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות105305/07/2010
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102506/07/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות102208/06/2009
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב74601/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים97430/11/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36106/05/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73707/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51006/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24421/08/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב71727/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב70126/07/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה