מתחם 1 - רהט דרום

תוכנית 17/ 03/ 412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 1 - רהט דרום
מספר: 17/ 03/ 412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מבני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים כלל עירוניים לאורך נחל גרר במתחם מס' 1 בדרום רהט,
על ידי קביעת ייעודם ושימושם של השטחים.
ב. קביעת הוראות תכנית מפורטת ( יעודי קרקע וזכויות בניה) למבני ציבור, למסחר,
למגורים, למסחר תיירותי, לקייט נופש וספורט, לשטחים פתוחים,
לדרכים, לחניה וליעודים נוספים.
ג. קביעת הוראות סביבתיות, הוראות נופיות, הוראות לגבי תשתיות והוראות נוספות.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשצ"פ ולשטח להסדרת נחל במגרשים כדלהלן:
1. שינוי במגרש מס' 55 בתכנית מס' 189/03/17.
2. ביטול מגרשים מס' 146,147,148 בתכנית מס' 189/03/17.
3. ביטול מגרשים מס' 39,40,41,48,49,50,56,57,64,65,67, בתכנית מס' 5/223/02/17.
4. ביטול מגרשים מס' 82,83,85,88,89 בתכנית מס' 246/03/17.
5. ביטול מגרשים מס' 86, 87 בתכנית מס' 1/246/03/17.
ו. שינוי יעוד משצ"פ לשטח להסדרת נחל ולשצ"פ שמהווה חלק מפארק הנחל במגרשים שלהלן:
1. ביטול מגרש 600 בתכנית 17/ מק/ 2121.
2. ביטול חלק משצ"פ יג' בתכנית 196/03/17.
3. ביטול חלק משצ"פ ד' ו- ה' בתכנית 189/03/17.
4. ביטול שצ"פ ז' בתכנית 377/03/17.
5. ביטול שצ"פ ב' בתכנית 252/03/17.
6. ביטול חלק משצ"פ ג' בתכנית 246/03/17.
ז. שינוי יעוד משצ"פ למבני ציבור ולשביל הולכי רגל כדלהלן:
1. חלק ממגרש מס' 600 בתכנית מס' 13/223/02/17.
2. חלק משצ"פ ג' בתכנית מס' 246/03/17.
ח. קביעת הוראות ליישום התכנית.
ט. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים שמסומנים בתשריט להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום: רהט דרום
נ.צ. מרכזי: 587500- 176500
גושים וחלקות:
גוש 100226/3 חלקי חלקות 1,2,8
גוש 400206 חלק מחלקה 1
גוש 100231/11 חלקי חלקות 2,3
גוש 100231/10 חלק מחלקה 6
גוש 100230/2 חלק מחלקות 4, 7, 9
גוש 100231/8 חלק מחלקות 1,2, 3
גוש 100226/5 חלק מחלקה 1
גוש 100603 חלקות במלואן: 82-89, 105, חלקי חלקות 108, 110
גוש 100226 בהסדר
גוש 100231 בהסדר
גוש 100490 - 100492 חלקי חלק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
100231חלק
100498חלק
100499חלק
100603חלק82-89, 108, 110
226003חלק1-2, 8
230002חלק4, 7, 9
231008חלק1-3
231010חלק6
231011חלק2-3
400206חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 223/ 5שכונה 33 -א' ברהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 13אזור לבנייני ציבור - רהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2155קביעת מגבלות אחידות לקוי בנין בכול אזורי המגורים ברהטשינוי
תוכנית17/ מק/ 2121שכונה 29 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 196שכונה 29 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 189שכונות 30 31 - רהטשינוי
תוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 246שכונה 34 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 246/ 1שכונה 34 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 252שכונה 33 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 377שכונה 32 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2604. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים31/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4223. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/10/2004
קבלת תכנית22/09/2003