מתחם 2 - רהט דרום

תוכנית 17/ 03/ 411

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 2 - רהט דרום
מספר: 17/ 03/ 411
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשות בתת רובע
119/1, 119/2 בדרום רהט על ידי קביעת יעודם ושימושם של
שטחים והתווית דרכי הגישה.
ב. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', ב' ו- ג', לאזור מגורים
עם חזית מסחרית ב' ו- ג', לדרכים, לשטח לבנייני ציבור, לשטח,
למתקן הנדסי, לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחר, לחניה
ציבורית, ולשטח לתעסוקת נשים.
ג. רביעת זכויות, הוראות הנחיות ומגבלות בניה.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות סביבתיות לרבות מיגון דירתי להפחתת רעשים.
ז. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםאקוסטיקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
רהט דרום נ.צ. מרכזי 178/200, 587/700

גושים / חלקות:
גוש: 100226 (לא מוסדר) חלקי חלקה 1
גוש: 100226/3 חלקי חלקה: 2, 7, 9
גוש: 100226/4 חלקי חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
226003חלק2, 7, 9
226004חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטכפיפות
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1629. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3818. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית11/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43024/08/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003