מתחם 3 - רהט דרום

תוכנית 17/ 03/ 410

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 3 - רהט דרום
מספר: 17/ 03/ 410
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים חדשות
בתתי רובע 118/3 ו-118/1 בדרום רהט, על ידי קביעת יעודים
ושימושים של כל השטחים והתווית דרכי גישה.
ב. קביעת יעודי קרקע לאזורי מגורים א', ב', ג' אזור מגורים ב'
עם חזית מסחרית, אזור מגורים ג' עם חזית מסחרית,
לשטח לבניני ציבור, לשטח למתקן הנדסי, לדרכים,
לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחרי, לחניה ציבורית
ולשטח לתעסוקת נשים.
ג. קביעת זכויות הבניה, גובה, קוי בנין, תכסית קרקע, מספר יח"ד
בכל מגרש, שימושים והנחיות בניה.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות סביבתיות לרבות הוראות למיגון דירתי להפחתת רעשים.
ז. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות לישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום: רהט דרום (תתי רובע מס' 118/1, 118/3 )
נ.צ. מרכזי 177400-587395.

גושים וחלקות:
גוש: 100226/3 חלקי חלקות: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
גוש: 100226/4 חלקי חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
226003חלק1-3, 7-10
226004חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1715. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/12/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 33. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/08/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית17/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43526/09/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301515/12/2003