מתחם 4 - רהט דרום

תוכנית 17/ 03/ 409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 4 - רהט דרום
מספר: 17/ 03/ 409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים חדשות בתת רובע 118/2, 118/4, ו-117/1 בדרום רהט ע"י קביעת ייעודם ושימושם של השטחים והתווית דרכי הגישה.
ב. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', ב' ו- ג' לאזור מגורים
עם חזית מסחרית ב' ו- ג', לדרכים, לשטח לבנייני ציבור,
לשטח למתקן הנדסי לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחר,
לחניה ציבורית ולשטח לתעסוקת נשים.
ג. קביעת זכויות, הוראות הנחיות ומגבלות בניה.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות סביבתיות לרבות מיגון דירתי להפחתת רעשים.
ז. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.
ז. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום: רהט דרום - מתחם מס' 4
נ.צ. מרכזי 176/350, 587/500

גושים וחלקות:
גוש 100226/3 חלקי חלקה 1, 3, 9
גוש 400125 חלקי חלקה 1
גוש 400138 חלקי חלקה 1
גוש 100230/2 חלקי חלקה 5
גוש 100231/8 חלקי חלקה 1, 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1, 3, 9
100230חלק5, 9
100231חלק1, 3
226003חלק1, 3, 9
230002חלק5
231008חלק1, 3
400125חלק1
400138חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהטכפיפות
תוכנית17/ 02/ 406רהט דרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3364. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3687. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית14/09/2003