מתחם 5 - רהט דרום

תוכנית 17/ 03/ 408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתחם 5 - רהט דרום
מספר: 17/ 03/ 408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים חדשות בתת
רובע 116/1 ו- 117/2 בדרום רהט, על ידי קביעת ייעודם
ושימושם של השטחים והתווית דרכי גישה.
ב. קביעת ייעודי קרקע לאזורי מגורים א', ב' ו- ג' לדרכים, לשטח
לבנייני ציבור, לשטח למתקן הנדסי לשטח ציבורי פתוח, לאזור מסחר,
לחניה ציבורית וחניה לרכב כבד ולשטח לתעסוקת נשים.
ג. קביעת זכויות, הוראות הנחיות ומגבלות בניה.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ה. קביעת הוראות להריסת מבנים קיימים בשטח התכנית.
ו. קביעת הוראות סביבתיות לרבות מיגון דירתי להפחתת רעשים.
ז. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהטרהט

תיאור המיקום:
מקום: רהט דרום מתחם מס' 5
נ.צ. 175/000, 587/500

גושים וחלקות:
גוש: 400123 חלקה 1
גוש 400124 חלקה 1
גוש 400125 חלקי חלקה 1
גוש 100230/3 חלקי חלקה 1
גוש 100230/2 חלקי חלקה 4, 5
גוש 100231/8 חלקי חלקה 1
גוש 100230 חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100230חלק1
230002חלק4-5
230003חלק1
231008חלק1
400123חלק1
400124חלק1
400125חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/07/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות10/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3687. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2003
קבלת תכנית30/10/2003