מתחמי תיירות ירוחם

תוכנית 26/ 02/ 122/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתחמי תיירות ירוחם
מספר: 26/ 02/ 122/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוכנית זו באה לפרט את תוכנית המתאר לירוחם (122/02/26)
2. איתור וקביעת מתחמי תיירות מדברית הכוללים שטחים למוקדי תיירות, לחקלאות תיירותית ושטחים לטיפול נופי, בהתאם לאיכות ולמשאבי הטבע והנוף.
3. קביעת דרכי גישה למתחמים ולשרות תשתיות כהשלמה למערך התחבורתי של תוכנית המתאר לירוחם מס' 122/02/26, תוך שימוש מרבי בשבילים ובדרכי עפר קיימות.
4. הנחייה לדפוסי בינוי ופיתוח במתחמי התיירות המדברית.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת ייעודים ושימושים ביחידות השטח כמפורט:
א. שטחים למוקדי תיירות - (אכסון מלונאי)
ב. תיירות חקלאית.
שטחים לטיפול נופי.
2. קביעת מאפייני הבנייה והפיתוח במתחמי התיירות המדברית:
א. למוקדי תיירות- (אכסון מלונאי).
ב. לתיירות חקלאית.
ג. לטיפול נופי.
ד. לקטעי דרכים וחניה.
3. קביעת תוואי והנחיות לפיתוח דרכי הגישה למתחמים ולשרות תשתיות, כולל הנחיות והוראות פיתוח.
4. קביעת שלביות פיתוח לדרכי הגישה ולמתחמי התיירות המדברית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39071חלק5
39531חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/07/2008
קבלת תכנית01/05/2008