מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה

תוכנית עח/ 132/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה
מספר: עח/ 132/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בישוב כפר ויתקין מגרש 24 לפי משמ/ 7 (עח) (חלקה 23 בגוש 8357 ) עם רחבת סיבוב, וזכות מעבר כגישה לתחנת הסניקה של בית חירות.
לכשתבוטל תחנת הסניקה הזמנית תתבטל גם זכות המעבר.

ב. שינוי יעוד מגרש 75 בבית חירות לפי משמ/ 27 (עח) משטח פרטי פתוח לדרך.
ג. שינוי יעוד חלקה ממגרש 24 בכפר ויתקין לפי משמ/ 7 (עח) מאזור חקלאי בנחלה בישוב חקלאי לדרך.
ד. הגדרת זכות מעבר זמנית, בחלק ממגרש 74 בבית חירות , לפי משמ/ 27 (עח) ביעוד חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8336חלק39
8338חלק225
8357חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 132.תכנית מפורטת למושב שיתופי בית-חירותשינוי
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 27שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2006
קבלת תכנית31/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200702003/12/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600929/05/2006