מתן זיקות מעבר ברח' הס

תוכנית קא/ 421

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתן זיקות מעבר ברח' הס
מספר: קא/ 421
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשים ללא נגישות ברח' הס, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות.

עיקרי ההוראות:
הסדרת המעבר להולכי רגל למגרשים ללא נגישות ברח' הס ע"י:
1. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי לכלל הציבור בתחום חלקה 157 לחלקות 158 ו- 159 כמסומן באות - ב' בתשריט.
2. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי הדדית בין חלקות 157 ו- 158 כמסומן באות א' בתשריט.
3. קביעת קווי בניין כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונוהס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6494חלק157-158289
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 200/ בהגדלת שטח בניה וקביעת הוראות לגבי שפוע הגגות ועליות לגג.כפיפות
תוכניתתממ/ 341מרתפים למגורים צמודי קרקעכפיפות
תוכניתקא/ מק/ 122שינוייםכפיפות
תוכניתתממ/ 153תכנית מיתאר מקומית מס' תממ/153שינוי
תוכניתתממ/ 200תכנית מתאר מס' תממ 200שינוי
תוכניתקא/ מק/ 139שינוי קו בנין ובניית קומת מרתףכפיפות
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםכפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא נדרשת לבדיקה31/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 456. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/2012
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2012
קבלת תכנית04/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב78725/06/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה