מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.

תוכנית יב/ 201/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.
מספר: יב/ 201/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז משולב לתחבורה, מסחר, תרבות ובילוי שעות פנאי ע"י:
שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ,לשטח בנייני צבורי מיוחד, לרצועת רכבת לדרך ולמתנ"ח. שינוי יעוד ממתנ"ח לשטח בינייני ציבורי מיוחד, שינוי יעוד מדרך למתנ"ח חניה ציבורית ורצועת רכבת, שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח ודרך לרצועת רכבת (בהתאמה לתכנית מח/ 148 ) וכל זאת במטרה :
א. להרחיב את השטח המיועד למרכז תחבורה משולב ולשלב בו את תחנת הרכבת המתוכננת בתחום רצועת הרכבת.
ב. להרחיב את השימושים המותרים במתחם ולכלול בהם שימושים נוספים לשירות אוכלוסיית העיר ואוכלוסיית המשתמשים בתחבורה הציבורית.
ג. לקבוע מגרש צבורי מיוחד לפיעלויות תרבות ובילוי שעות פנאי.
ד. לקבוע זכויות והוראות בניה במתחם.
ה. לקבוע הוראות לשינוי בינוי ועקרונות מנחים למערך תפקודי משותף להסדרי תנועה וחניה, לכלל השימושים בתחום התכנית.
ו. לקבוע תחום והוראות לעריכת איחוד וחלוקה שיאושר בתכנית עתידית, בסמכות ועדה מקומית, הנגזרת מתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנהאזור התעשיה

תיאור המיקום:
מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר , תרבות ובילוי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4919חלק14-16
5738חלק6, 107-9, 11
5739חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתיב/ 201הרחבת ופתוח שטחים שיועדו לצרכי צבור וחניה בצומת הראשית המקשרת אתיבנה עם כביש 4שינוי
תוכניתזמ/ 600מתאר יבנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1627. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות25/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1655. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית28/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/07/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/07/2004
קבלת תכנית20/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה