מתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל

תוכנית 7/ 02/ 305/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל
מספר: 7/ 02/ 305/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן הנדסי לבידוק בטחוני של מיכליות בכניסה למתחם מסוף האשל.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית ויער קיים או מאושר עפ"י תכנית מס' 305/02/7, למתקן הנדסי.
ב. שינוי יעוד מדרך למתקן הנדסי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מסוף האשל (ליד דודאים)
בתחום מועצה אזורית בני שמעון

קואורדינטה X 174450
קואורדינטה Y 579350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100269חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 180מסוף חזקיקים האשלשינוי
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 981. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/09/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 460. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/06/2008
קבלת תכנית01/06/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה