מתקן הנדסי מזרחי, סלמה

תוכנית ג/ 16646

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי מזרחי, סלמה
מספר: ג/ 16646
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימוש למתקן הנדסי לשאיבת קולחין, בגן לאומי.
קביעת תנאים והוראות בניה למתקן ההנדסי.
התווית דרך גישה למתקן הנדסי.

עיקרי ההוראות:
הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור המתקן.
התווית דרכי גישה.
תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19405חלק17-18, 33-34, 37, 43, 48, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2417. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2010. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/01/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות08/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5041. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית25/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2007
קבלת תכנית19/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה