מתקן הנדסי - בריכת מים

תוכנית ג/ 12329

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי - בריכת מים
מספר: ג/ 12329
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטח למתקנים הנדסיים.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים למתקן הנדסי ודרך.
3. קביעת הוראות וזכויות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2889. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3417. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2001
קבלת תכנית21/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202302/12/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002