מתקן הנדסי, חוסנייה

תוכנית גנ/ 17549

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, חוסנייה
מספר: גנ/ 17549
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לחקלאות לשטח למתקן הנדסי.
ב. קביעת תנאים והוראות בניה למתקן ההנדסי.
ג. התווית דרך גישה למתקן הנדסי.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור המתקן.
ב. התווית דרכי גישה.
ג. תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19253חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/07/2008
קבלת תכנית16/03/2008