מתקן הנדסי, סלאמה

תוכנית ג/ 15440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, סלאמה
מספר: ג/ 15440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח לחקלאות לשטח למתקן הנדסי.
קביעת תנאים והוראות בניה למתקן ההנדסי.
התוויית דרך גישה למתקן הנדסי.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור המתקן.
התווית דרכי גישה.
תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19404חלק20, 22, 26, 41
19405חלק13, 48, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2544. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 2708. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בוולק"ח07/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/06/2005
קבלת תכנית21/04/2005