מתקן הנדסי, תחנת פרדס תענך, גן נר

תוכנית ג/ 15594

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, תחנת פרדס תענך, גן נר
מספר: ג/ 15594
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הסדרת ייעודים במתחם מתקנים הנדסיים קיימים של חב' מקורות וקביעת הוראות וזכויות בנייה בשטחים אלו.

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח עבור מתקנים הנדסיים+דרך גישה .
קביעת הוראות בנייה והנחיות סביבתיות בגבולות התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20612חלק2
20733חלק4
20856חלק1, 8, 47-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3398. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית24/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3828. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2005
קבלת תכנית28/06/2005