מתקן הנדסי, תחנת שאיבה לביוב, קיבוץ יסעור

תוכנית ג/ 18292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן הנדסי, תחנת שאיבה לביוב, קיבוץ יסעור
מספר: ג/ 18292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי
ביטול מתקן הנדסי מאושר, וביטול דרך הגישה על קרקע חקלאית
קביעת תנאים והוראות בניה למתקנים ההנדסיים
התווית זכות מעבר לרכב למתקנים ההנדסיים בשטח חקלאי מיוחד ובשטח למבני משק ומלאכה

עיקרי ההוראות:
הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור המתקן ההנדסי
ביטול מגרש המיועד למתקן הנדסי עפ"י תכנית מאושרת ג/ 14076
התווית דרכי גישה, וביטול דרך למתקן מבוטל
תנאים למתן היתר בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18515חלק9, 15, 17-20, 22
18516חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2253קבוץ יסעורשינוי
תוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעורשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 419. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1937. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2010
החלטה בדיון בוולק"ח13/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/08/2009
קבלת תכנית09/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה