מתקן התפלת מי ים - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן התפלת מי ים - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת מתקן התפלה למי ים הדרוש להרחבת מקורות המים השפירים הזמינים למדינת ישראל, בהתאם לתכנית מתאר ארצית חלקית לאתרים להתפלת מי ים- תמ"א 34/ב/2 ובהתאם להחלטת הממשלה מיום 26.8.2007.
ב. קביעת התנאים להקמה ותפעול של מכלול המתקנים הדרושים להקמה ולהפעלה של מתקן ההתפלה למי ים החל מנקודת החיבור של צנרת ההזנה לצנרת המוליכה אל נקודת היניקה הנמצאות במחוז המרכז וכלולות בתכנית מח 277, דרך מערכות ההולכה, השאיבה, ההתפלה, האיגום והחיבור לרשת המים הארצית.
ג. קביעת התנאים לפיתוח השלב הראשון של מתקן ההתפלה ושל מערכות הצנרת הדרושים להפעלתו, באופן שיאפשר הולכת צנורות נוספים בעתיד בפרוזדורי הצנרת עבור מלוא תפוקת המים המותפלים באתר בהיקף של 200 מלמ"ש.
ד. מיזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף בים וביבשה ומניעת מטרדים ומפגעים.

עיקרי ההוראות:
א. פירוט ייעודי הקרקע להתפלת מי ים ולפרוזדורי צנרת על פי תמ"א/34/ב/2 לרמת תכנית מפורטת שמכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה ולהפעיל מתקן התפלה למי ים, כולל מערך הפרוזדורים ההנדסיים למי הזנה, למי רכז ולמים מותפלים.
ב. התאמת ייעוד הקרקע "מערכת להולכת גז טבעי" עפ"י תמ"א/37/א/2/2 לייעוד הקרקע "רצועת תשתיות" עפ"י נוהל מבא"ת.
ג. התאמת ייעוד הקרקע "עתודה לפרוזדורי צנרת לתשתיות זורמות" עפ"י תמ"א/37/א/2/2 לייעוד הקרקע "רצועת תשתיות" עפ"י נוהל מבא"ת.
ד. שינוי ייעוד קרקע מתעשייה למתקנים הנדסיים.
ה. שינוי ייעוד קרקע מתעשייה, מאזור פתוח שפת הים, משטח ציבורי פתוח ומשטח רזרבה לתעשייה ואחסנה וייעור לרצועת תשתיות.
ו. קביעה מפורטת של השימושים המותרים, התכליות המותרות והוראות הבניה לכל ייעודי הקרקע לצורך הקמת הרכיבים השונים של מתקן ההתפלה בים וביבשה.
ז. פירוט זכויות הבנייה עבור כל אחד מייעודי הקרקע.
ח. קביעת התנאים למתן היתר בנייה.
ט. קביעת התנאים להקמה ולתפעול של מכלול המתקנים הדרושים למתקן ההתפלה בים וביבשה.
י. קביעת הוראות למיזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף בים וביבשה, ולמניעת מטרדים ומפגעים.
יא. הבטחת התנאים לניצול פרוזדורי הצנרת להולכת צינורות למתקני התפלה עתידיים באתר אשדוד על פי הוראות תמ"א 34/ב/2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מגרש באזור התעשיה הצפוני של אשדוד, רצועת קרקע לאורך הגבול הצפוני של בתי הזיקוק ומפעל רגוזין לשעבר, המיועדת להנחת צנרת רטובה על פי תמ"א 34/ב/2. רצועה ימית הנמצאת בהמשך לפרוזדור התשתיות היבשתי ומיועדת להכיל בתוכה (על פי תמ"א 34/ב/2) קו יניקת מי הזנה, קו לסילוק מי הרכז ומבנהINTAKE

קואורדינטה X 170500
קואורדינטה Y 639750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2039חלק4, 15-16
2040חלק1-4
2049חלק1, 14
2051חלק11, 13
2078חלק7
2349חלק1
2350חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1617. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/01/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות14/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2296. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/12/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/12/2008
החלטה בדיון בולחוף20/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2008
קבלת תכנית05/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה