מתקן טיהור בחבל שלום מ.א. אשכול

תוכנית 7/ 02/ 302/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן טיהור בחבל שלום מ.א. אשכול
מספר: 7/ 02/ 302/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מערכת טיהור לביוב בחבל שלום על ידי שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
חבל שלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302תכנית מתאר אשכולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1865. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/01/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2000
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1997תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 257. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/10/1997
החלטה בדיון בוולק"ח26/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1997
קבלת תכנית03/07/1995