מתקן טיהור ערערה בנגב

תוכנית 11/ 02/ 231

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן טיהור ערערה בנגב
מספר: 11/ 02/ 231
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למתקן הנדסי ולדרך.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
מקום: ערערה בנגב, צפונית לדרך מס' 80

גושים וחלקות:
גוש: 100081/1 (בהסדר), 62 (רישום ישן) מלחתה, חלקה 1 (חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5036. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/08/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3853. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית21/04/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית08/11/2002