מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש

תוכנית 7/ 02/ 448

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש
מספר: 7/ 02/ 448
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקני טיפול בשפכים ומאגר מים,
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים

תיאור המיקום:
מקום התכנית: צפונית למושב פטיש

גושים / חלקות:
גוש: 100282/2 חלק מחלקה: 23
גוש: 100283/1 חלק מחלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
282002חלק23
283001חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3953. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2564. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית31/10/2002