מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות

תוכנית 7/ 02/ 303/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות
מספר: 7/ 02/ 303/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
במטרה ליצור מסגרת תכנונית להקמת מתקן לטיפול בשפכים מציעה התכנית את השינויים הבאים:
1. שינוי יעוד של קרקע חקלאית למתקן הנדסי.
2. שינוי יעוד של מתקן הנדסי לקרקע חקלאית.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. התווית דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבדורות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2330חלק83, 9, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 899. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3666. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2007
החלטה בדיון בוולק"ח07/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/04/2006
קבלת תכנית19/03/2006