מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ

תוכנית ג/ 18668

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
מספר: ג/ 18668
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקמת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי כחלק מתהליך היצור החקלאי, לרבות תחבורה ומערכת שינוע הנדרשת לכך.
- הפעלת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי על פי "מסמך הנחיות סביבתיות" המהווה נספח מנחה לתכנית זו.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד אזור קרקע חקלאית- לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, דרך ושטח פרטי פתוח.
- הגדרת תכליות ומתן הוראות מפורטות ומגבלות המאפשרות קבלת היתרים להקמת ולהפעלת מתקן הכילוי החקלאי.
- הגדרת הוראות ומגבלות לתפעול האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10252חלק4, 6, 10-11, 13-15, 18
10525חלק1
18029חלק108
18053חלק33, 37
19029חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/03/2010
קבלת תכנית15/03/2010