מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ

תוכנית ג/ 18946

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
מספר: ג/ 18946
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי כחלק מתהליך הייצור החקלאי, לרבות תחבורה ומערכת שינוע הנדרשת לכך.
הפעלת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי על פי "מסמך הנחיות סבייתיות" המהווה נספח מנחה לתוכנית זו

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד אזור קרקע חקלאית - לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים, דרך ושטח פרטי פתוח
הגדרת תכליות ומתן הוראות מפורטות ומגבלות המאפשרות קבלת היתרים להקמת ולהפעלת מתקן הכילוי החקלאח.
הגדרת הוראות ומגבלות לתפעול האתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10525חלק1, 184, 6, 10-11, 13-15
18029חלק2, 108, 11-12
18053חלק33, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/08/2010
קבלת תכנית14/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201202310/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201100207/02/2011