מתקן כילוי חקלאי, קיבוץ עין המפרץ

תוכנית ג/ 18254

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן כילוי חקלאי, קיבוץ עין המפרץ
מספר: ג/ 18254
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי כחלק מתהליך היצור החקלאי לרבות תחבורה ומערכת שינוע הנדרשת לכך.
הפעלת אתר ומתקנים לאיסוף וכילוי פסולת מן החי על פי מסמך הנחיות סביבתיות המהווה נספח מנחה לתכנית זו.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד אזור קרקע חקלאי לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים דרך ושטח פרטי פתוח
הגדרת תכליות ומתן הוראות מפורטות ומגבלות המאפשרות קבלת היתרים להקמת ולהפעלת מתקן הכילוי החקלאי
הגדרת הוראות ומגבלות לתפעול האתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10525חלק13, 18
18029חלק10, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/11/2009
קבלת תכנית09/06/2009