מתקן לטיהור שפכים - בני שמעון

תוכנית 7/ 02/ 305/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן לטיהור שפכים - בני שמעון
מספר: 7/ 02/ 305/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן לטיפול בשפכים של
בני שמעון ע"י שינוי יעודי הקרקע מקרקע חקלאית למתקן
הנדסי ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: מערבית לצומת בית קמה - מועצה אזורית בני שמעון

גושים / חלקות:
גוש: 100232/7 חלקה 3
גוש: 100232/2 חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100232חלק1, 3
232002חלק
232007חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 03/ 207צומת בית קמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1039. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים05/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2385. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2001
קבלת תכנית02/05/2001