מתקן לטיפול בשפכים דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן לטיפול בשפכים דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון שטח למתקן לטיפול ולסילוק שפכים ומאגר בדימונה .
קביעת ייעודם ושימושם של השטחים.
2. קביעת ייעודי קרקע למתקנים הנדסיים וליער קיים.
3. הסדרת רוחבי הדרכים הארציות 25 ו- 204 הגובלות בתכנית.
4. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
6. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה.
8. קביעת הוראות לפיתוח נופי והוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
מקום: הכניסה הצפונית לדימונה

גושים וחלקות:
גוש: 100256 ארעי חלקה 1 חלק.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות22/03/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2103. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4360. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/09/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2005
קבלת תכנית12/12/2004