מתקן לטיפול בשפכים שומריה

תוכנית 6/ 02/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מתקן לטיפול בשפכים שומריה
מספר: 6/ 02/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע, מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים, עבור מתקן לטיפול בשפכים.
מתקן זה ישרת את הישוב שומריה ואת בסיס הצבאי הסמוך למתקן.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור למתקנים הנדסיים, לצורך הקמת מתקן לטיפול בשפכים ומאגרי מים ומתקנים הנדסיים נלווים ודרך גישה אליהם.
קביעת הוראות והנחיות לתנאים להוצאת היתר בניה, וכן הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
שטח חקלאי דרומית ליער י"ק 51 ודרומית מערבית לשומריה.
בתחום מועצות אזוריות לכיש ובני שמעון
קואורדינטה מערב מזרח- Y 592.750
קואורדינטה דרום צפון- X 187.250

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3130חלק5
3133חלק5-6, 13-14, 39, 431-4, 7-12, 15, 22, 28-29, 37, 41
100248חלק4
100249חלק5, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1862. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4864. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/08/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/08/2008
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח03/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2007
קבלת תכנית28/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה