מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים

תוכנית 7/ 03/ 114/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
מספר: 7/ 03/ 114/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן טיפול בשפכים בקיבוץ מפלסים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית.
- קביעת השימושים המותרים.
- הרחבת דרכים.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
988חלק1817, 26, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 114/ 4קיבוץ מפלסיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2007
קבלת תכנית13/06/2007