מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד

תוכנית 7/ 03/ 110/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד
מספר: 7/ 03/ 110/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שטח למתקן טיפול בשפכים ומאגר מים, בתחום משבצת הקרקע
של קיבוץ סעד, ע"י שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית ורצועת שטח
פרטי פתוח לשטח שיעודו שטח למתקנים הנדסיים, וכן שטח ציבורי פתוח.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה למתקנים הנדסיים.
ד. שמירת רצועת ניקוז קיימת, שיעודה שטח לניקוז, ללא פגיעה בה.
ה. יצירת רצועה שיעודה שטח ציבורי פתוח לאורך רצועת הניקוז, במטרה לשמר צמחיה קיימת ברצועת הניקוז ולאפשר נגישות הציבור לצמחיה ולשטח הניקוז.
ו. מירת זכויות יער ק.ק.ל. ימ10-, החופף לשטח הניקוז, בהתאם להנחיות תמ"א 22.
ז. שמירת זכויות דרך ארצית מס' 232 בהתאם להוראות תמ"א 3 ומניעת התחברות ממנה אל המתקן המוצע.
ח. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכרז.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבסעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
904חלק2-3, 14, 20, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 110/ 1קיבוץ סעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2034. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/01/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות26/08/2004תאריך פרסום: 26/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5324. עמוד: 3819. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2004
קבלת תכנית18/08/2003