מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה

תוכנית 30/ מפ/ 1001

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה
מספר: 30/ מפ/ 1001
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ- 4.5 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב חצבה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים וקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.
קביעת שימושים ותכליות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
קביעת התנאים להחזרת השטח לפעילותו הקודמת עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.
קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהחצבה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=226,298
קואורדינטה Y Y=518,292

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב חצבה, מדרום למושב וממזרח לכביש מס' 90.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39052חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 11קביעת הנחיות בניה לאזור חקלאישינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאייםשינוי
תוכניתמשד/ 48חצבה והסביבהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מיםכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2012תאריך פרסום: 24/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6421. עמוד: 6249. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/05/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 976. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2010
קבלת תכנית03/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה