מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב

תוכנית 30/ מפ/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב
מספר: 30/ מפ/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של 5.5 מגווט לצורך הפקת חשמל במושב עין יהב .

עיקרי ההוראות:
קביעת יעוד לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר רכב.
קביעת שימושים ותכליות.
קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.
קביעת התנאים לרישוי חיבור המתקן הפוטו-וולטאי לרשת החשמל לפני שלב ההקמה וההפעלה.
קביעת התנאים להחזרת השטח לפעילותו הקודמת עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי.
קביעת רמת הגמישות בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהעין יהב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X X=221,406
קואורדינטה Y Y=506,567

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של מושב עין יהב, מדרום למושב וממזרח לכביש מס' 90.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39044חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 11קביעת הנחיות בניה לאזור חקלאישינוי
תוכנית10/ 02/ 100/ 58בתי צמיחה (חממות) באזורים חקלאייםשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/2012תאריך פרסום: 25/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6396. עמוד: 3232. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים08/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6793. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/09/2011
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה24/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2010
קבלת תכנית03/10/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה