מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז

תוכנית 7/ מפ/ 1026

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז
מספר: 7/ מפ/ 1026
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו וולטאי להפקת חשמל.

עיקרי ההוראות:
הוספת שימוש ליעוד קרקע קיים, קביעת הנחיות, מגבלות וזכויות בניה, מתן זיקה הנאה למעבר כלי רכב בקרקע חקלאית, הנחיות סביבתיות, שימושים ותכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבארז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2828חלק13, 31-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/10/2010
קבלת תכנית03/10/2010