מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל

תוכנית 7/ מפ/ 1006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ברור חייל
מספר: 7/ מפ/ 1006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן פוטו-וולטאי בקיבוץ ברור חיל.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים; קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו-וולטאי בהספק של כ-9.3 מגוואט; קביעת השימושים המותרים; קביעת הוראות בניה; קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים; קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; קביעת השלבים והנחיות לביצוע; קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 167200
קואורדינטה Y 607200

בשטחי החקלאות של קיבוץ ברור חיל, ממזרח לשטח מבני משק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק16, 19, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2843. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות11/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 6003. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/07/2011
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית07/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה